Europos Žmogaus Teisių Teismo pirmininkas: de­mo­kra­tijos ko­ky­bė ver­ti­na­ma pa­gal tai, kaip mes gerbia­me tuos, ku­rie yra pažeidžiamiau­si

Skaitymo laikas
2 minutes
Perskaityta

Europos Žmogaus Teisių Teismo pirmininkas: de­mo­kra­tijos ko­ky­bė ver­ti­na­ma pa­gal tai, kaip mes gerbia­me tuos, ku­rie yra pažeidžiamiau­si

Pen, 04/29/2022 - 08:30
Kategorija:
0 komentarų

Vakar Seime kalbą sakęs Europos Žmogaus Teisių Teismo pirmininkas Robertas Spanas dalį jos skyrė LGBTQ+ bendruomenės klausimams. Jis labai aiškiai pabrėžė, kad Seimo narių pareiga yra užtikrinti lygiateisiškumą visiems, o demokratijos siekis yra spręsti visų problemas, o ne tik tam tikrų piliečių daugumos. 

"Vi­sų pir­ma no­rė­čiau at­kreip­ti dė­me­sį į jū­sų, kaip par­la­men­to na­rių, pa­rei­gas ir ga­li­my­bes gin­ti ir įgy­ven­din­ti žmo­gaus tei­ses. Jos yra jū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mo de­mo­kra­tijos, žmo­gaus tei­sių ir tei­si­nės vals­ty­bės ver­ty­bėms da­lis", - sako kalbą pradėjo pirmininkas.

Kalboje jis pabrėžė, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas laikosi pozicijos, jog demokratijoje daugumos nuomonė ne visada laimi. Dar daugiau - jis teigė, kad viešoji nuomonė "nėra koziris".

"De­mo­kra­tija ver­ti­na vi­sus vie­no­dai, net jei dau­gu­ma (visuomenės) to ne­da­ro. De­mo­kra­tija nė­ra ma­žo­ri­ta­riz­mas. De­mo­kra­tijos są­vo­ka yra įtrau­ki, ji įtrau­kia vi­sus žmo­nes, į vi­sus juos at­si­žvel­gia­ma. Tai yra pa­grin­di­nis Eu­ro­pos Žmo­gaus Tei­sių Teis­mo ak­cen­tas kal­bant apie pliu­ra­liz­mą. Sie­kiant so­cia­li­nės san­glau­dos, bū­ti­na dar­ni, skir­tin­gą ta­pa­ty­bę tu­rin­čių as­me­nų ir gru­pių są­vei­ka", - teigė Robertas Spanas.

Siekdamas tikslumo, Europos Žmogaus Teisių teismo pirmininkas pabrėžė, kad LGBTQ+ bendruomenė negali būti diskriminuojama.

"Teis­mas taip pat yra at­krei­pęs dė­me­sį į vals­ty­bių pa­rei­gą už­tik­rin­ti veiks­min­gą nau­do­ji­mą­si kon­ven­ci­jo­je nu­sta­ty­to­mis tei­sė­mis ir lais­vė­mis. Ši tei­gia­ma pa­rei­ga yra ypač svar­bi at­žvil­giu tų as­me­nų, ku­rie lai­ko­si ne­po­pu­lia­rių pa­žiū­rų ar­ba pri­klau­so ma­žu­moms, pa­vyz­džiui, sek­su­a­li­nėms ar re­li­gi­nėms ma­žu­moms, nes to­kie žmo­nės yra la­biau vik­ti­mi­zuo­ja­mi. Mū­sų de­mo­kra­tijos ko­ky­bė ver­ti­na­ma pa­gal tai, kaip mes ger­bia­me tuos, ku­rie yra pa­žei­džia­miau­si. De­mo­kra­tija reiš­kia pa­gar­bą vi­siems, ne tik stip­riau­siems. Bū­tent šia­me kon­teks­te ir va­do­vau­da­ma­sis to­kiu po­žiū­riu teis­mas nag­ri­nė­ja skun­dus dėl dis­kri­mi­na­ci­nio po­žiū­rio.

Kon­ven­ci­jos 14 straips­nis už­tik­ri­na ly­gy­bę prieš įsta­ty­mą. Tai yra pa­grin­di­nis Lie­tu­vos kon­sti­tu­ci­nės tei­sės prin­ci­pas, kaip ir ki­to­se ša­ly­se, bet tai tu­ri bū­ti įgy­ven­din­ta prak­tiš­kai. Pa­vyz­džiui, teis­mas yra nu­sta­tęs, kad skir­tin­gas po­žiū­ris dėl ly­ties ar sek­su­a­li­nės orien­ta­ci­jos tu­ri bū­ti grin­džia­mas ypač rim­to­mis prie­žas­ti­mis. Skir­tin­gas po­žiū­ris, grin­džia­mas tik sek­su­a­li­nės orien­ta­ci­jos su­me­ti­mais, pa­gal kon­ven­ci­ją yra ne­pri­im­ti­nas", - aptardamas į jo vadovaujamą teismą pasiekiančius skundus iš Lietuvos sakė Robertas Spanas.