D. Gaižauskas prisikalbėjo: apkaltino premjerę rūkant žolę ir pažemino moteris

Skaitymo laikas
2 minutes
Perskaityta

D. Gaižauskas prisikalbėjo: apkaltino premjerę rūkant žolę ir pažemino moteris

Tre, 05/25/2022 - 19:30
Kategorija:
0 komentarų

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas Seime Dainius Gaižauskas tiesiog „pašėlo“. Svarstant Vadovybės apsaugos įstatymo pakeitimus, kuriais norima atsisakyti valstybės teikiamos apsaugos Seimo pirmininkei ir Ministrei pirmininkei, šis Seimo narys pareiškė, kad šis siūlymas matyt teikiamas jog moterims norisi pasikalbėti tarp mergaičių. Maža to, jis pareiškė, kad galbūt ši idėja kilo nes premjerei norisi žolės parūkyti.

„Pagalvokite: apsauga ne tik dėl jūsų saugumo skiriama – apsauga skiriama ir tam, kad mes visi, tai yra valstybė, piliečiai, taip pat būtume apsaugoti nuo galimai neteisėtų jūsų veiksmų. Veiklos, skaidrumo, kad neprieitų prie jūsų su dėžutėmis. Suprantate, kad nesugalvotumėte kada žolės parūkyti“, - Seimo salėje postringavo Seimo narys.

Tačiau tai nebuvo vieninteliai „išminties perliukai“. Vėliau jis pareiškė, kad apsauga reikalinga, nes moterys nori retkarčiais pasikalbėti.

„Iš­ties, ger­bia­mos mo­te­rys, krei­piuo­si į jus, Sei­mo Pir­mi­nin­ke, prem­je­re, į jūs, gal jums moteriš­kai ir at­ro­do, kad ne­rei­kia tos ap­sau­gos, gal jums no­ri­si mo­te­riš­kai pa­kal­bė­ti tarp jū­sų, kaip ten sa­ko, mer­gai­čių ir taip to­liau, bet, ne­įsi­žeis­ki­te, ap­sau­ga iš­ties rei­ka­lin­ga ne tik tam, kad jus ap­sau­go­tų nuo kaž­ko­kių grės­mių, rei­ka­lin­ga ir dėl skaid­ru­mo“, - teigė D. Gaižauskas.

Į šį pasisakymą sureagavo posėdį vedusi Seimo pirmininkė: „La­bai ap­mau­du, kad jūs su­ge­ba­te su­vok­ti šį įsta­ty­mo pro­jek­tą tik per sa­vo vy­riš­ku­mo priz­mę, ir tai vi­siš­kai su tuo ne­su­si­ję“.

D. Gaižausko žodžius įvertini ir konservatorė Monika Navickienė. Pastarosios pasisakymą lydėjo Seimo narių plojimai. „Gal jūs, ko­le­ga, ga­lė­tu­mė­te pre­ven­ciš­kai ka­da nors į veid­ro­dį pa­si­žiū­rė­ti, nes re­a­liai taip, kaip jūs at­ro­do­te ir kaip jūs kal­ba­te, kaip jūs že­mi­na­te mo­te­ris, yra gė­din­ga šia­me par­la­men­te. Jei­gu vis­kas, ką jūs su­ge­ba­te pa­sa­ky­ti apie prem­je­rę ir Sei­mo Pir­mi­nin­kę yra apie sie­kius mer­gai­tiš­kų po­kal­bių, tai aš no­rė­čiau pa­sa­ky­ti, kad jūs esa­te tie­siog už­kie­tė­jęs se­nas šo­vi­nis­tas“, - sakė M. Navickienė.

Po šios replikos „valstiečiui“ užvirė kraujas ir jis pažėrė dar daugiau moteris žeminančių minčių. Jo nuomone, moterys net neturi teisės kelti klausimus Seime.

„Kon­ser­va­to­rių mo­te­rys tai iš­vis pra­ra­du­sios mo­te­riš­ku­mą, ne­ina su­pras­ti, ką jos sa­ko, iš­vis ko­kias ver­ty­bes jūs iš­pa­žįs­ta­te. Kon­ser­va­to­riai, tai pa­žiū­rė­ki­te į veid­ro­džius ir ypač mo­te­rys. Aš kal­bu apie jū­sų tą vi­di­nį cha­rak­te­rį. Kaip jūs ga­li­te iš­ties taip net to­kį klau­si­mą kel­ti?“, - teigė Seimo narys.

Tiesa įžeidimų būta ir daugiau. Štai Seimo narys Artūras Skardžius pareiškė, kad apsauga nereikalinga, nes Seimo pirmininkė ir premjerė nori „pasukti į kairę“.

„Ger­bia­mo­ji prem­je­re, žmo­giš­kai jus su­pran­tu, nes Sei­mo Pir­mi­nin­kė ir jūs, Mi­nist­re Pir­mi­nin­ke, ir­gi žmo­nės ir kar­tais ky­la no­ras pa­suk­ti į kai­rę. Tai ne­va­lia, kad iš pas­kos mak­li­nė­tų ko­kie nors ap­sau­gi­niai“, - sakė A. Skardžius.